Search form

Mateo 18:27

27Ménuray i nay datue de. Mélaw fénsagada no, brab éndaén fénbayadén de. Tidéw béno, fénuleén.