Search form

Mateo 18:28

28“Tidéw béno, i sunguwe ni sugu-suguén ménagéw brab énggébalaka noy ségétéwe bé de dumo no sugu-suguén, énggéutong dob beene kloh kurta. I ni sungu sugu-suguén génamakén i dumo nuwe ni dob reer ne brab kénrangén. Atin ménbéréh mano, ‘Bayadanu bé utong me begén!’