Search form

Mateo 18:29

29Tidéw béno, ménlingkuwéd i géruwowe ni sugu-suguén, brab ménfégédaw-gédaw mano, ‘Tingkélonu na. Enda sénay kurta gu, éndob bayada ku so beem ké wén i kurta gu.’