Search form

Mateo 18:31

31Amun i de dumo sugu-suguén énggito roy ni ménrigo, toow fo méntete i fédéw ruwe de. Atin ménangéy ro dob datue ménlolok, brab nuret roy kéluhanay ménrigowe.