Search form

Mateo 18:32

32Tidéw béno, féntawag i datuey sunguwe ni sugu-suguén brab ménbéréh mano, ‘Toow go fo tete étéw. Fénsagada ku beem bé kéluhanay utong me begén non ménfégédaw-gédaw go.