Search form

Mateo 18:6

6“Endob amuk wén i émfésala bé ségétéwe mantu séna munur dob Begéne loo bé ni nga, toow fo mékégédaw-gédaw. Toow fo gétimal ké mékukum, mélaw mas na fiyo dob beene ké ibérén dob dogote nikéton dakél batéw i reer ne.