Search form

Mateo 19:10

10Tidéw béno, ménbéréh i de kuyugén maro, “Amuk loo bé nan i késébawage, i ségétéwe étéw mas fiyo ké énda mawagén.”