Search form

Mateo 19:12

12Wén i de séségiyo-giyo do funay de étéw énda mawag ro. Wén i de étéw énda gébawag ro non ménsadil ro tidéw fanay kéumah ro. Wén soy do kafun de. Atin wén soy do étéw énda mawag ro inok mégéror ro gémalbék témoro fantag bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Mélaw amuk fénémili i Tuluse beem inok énda mawag go, odoro mo.”