Search form

Mateo 19:13

13Wén i no sébaan fuweh, wén i do étéw ménuwit bé de nga ro dob Jesuse inok tégéné no bero bé lala ne démasalan bero. Endob amun énggitoy de kuyugén, génlé roy de étéw ni.