Search form

Mateo 19:16

Fantag bé kékawasawe

16Wén i no sébaan fuweh, i ségétéwe kénogo lagéy ménangéy dob Jesuse atin ménénginsa mano, “Maistéro, ati fiyowe rigoné ku inok gédoté kuy umule magufusa?”