Search form

Mateo 19:18

18Ménénginsa man i ni lagéy mano, “Ati isuwe de bé de sugu?”

Atin séménumbul i Jesuse mano, “Kago méméléhu, kago lémamfa, kago ménakaw, kago uretén i dumo muwe bé békéne toow,