Search form

Mateo 19:23

23Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Béréhé ku begom i toowe, toow fo mérégén i kéahur i de kawasa dob kéféguléw i Tuluse.