Search form

Mateo 19:24

24Atin béréhé ku begom, mas mélémuy kéahur i dakéle ayam dob tosong i darume bé kéahur i ségétéwe étéw kawasa dob kéféguléw i Tuluse.”