Search form

Mateo 19:28

28Séménumbul i Jesuse mano, “Béréhé ku begom i toowe, dob mantuwe duniya amuk mésar i Nga i Kéilawane, sani Begéne, dob gérotore saray méguléwe, i de begom do kuyug gu mésar so dob de folo bra ruwo saray méguléwe inok féguléwo kom i de folo bra ruwo gétribo do Judio.