Search form

Mateo 19:3

3Atin wén i de Fariseo ménangéy dob Beene inok téngkadé ro inok gésumbulo no bero bé békéne damén katabuwan. Ménénginsa ro maro, “Aw fakay dob kitab tome ké gélakéy lagéyey bawag ne sabaf bé de udenén do funa no?”