Search form

Mateo 19:4

4Atin séménumbul i Jesuse mano, “Aw énda séna énggébasana kom i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Dob féganaye, amun léménimbag i Tuluse, rénigo noy ségétéwe lagéy brab ségétéwe libun.’