Search form

Mateo 19:5

5Atin bang i Tuluse, ‘Been i niy funay lagéye témagak bé boh ne brab idéng ne atin sétifon bé bawag ne. Atin mélaw i ruwowe gétéw waléy ro ségétéw.’ ”