Search form

Mateo 19:7

7Tidéw béno, ménénginsa man i de Fariseo maro, “Sede mélaw ké niray Moisesey sugue bé fakay gélakéy lagéyey bawag ne amuk iraya no sulat bé kégélak ne de, tidéw béno fakayén féagéwé no?”