Search form

Mateo 2:15

15Atin ménbati ro diyo taman bé kéléhu Herode. Ménrigoy ni inok métuman i fénbéréh i Kadnane bé sénarigo nuwe mano, “Ténawag guy Nga guwe inok mésut tidéw Egipto.”