Search form

Mateo 20:1

I binuwayae fantag bé de gémalbék

1Atin ménbéréh i Jesuse sébaan binuwaya mano, “I kéféguléw i Tuluse bé de étéwén ségiléw bé ni. Wén i ségétéwe étéw, wén i safadén. Wén i no sébaan fuweh ménagéw toow géfuwén séméléd do étéw inok gémalbék dob safad ne.