Search form

Mateo 20:21

21Atin ménénginsa i Jesuse mano, “Ati kétaya muwe?”

Séménumbul i ni libun mano, “Suguém bé amuk Beem i méguléwe moso, i de nga gu ni géésar ro so fingé dob kuwono muwe brab i ségétéwe de fingé dob biwong me.”