Search form

Mateo 20:25

25Mélaw ténawag Jesuse bero kéluhanan mangéy dob Beene, atin ménbéréh dob berowe mano, “Gétiga kom i de méguléw dob de békén Judio, wén i kuwagib ro méguléw bero, atin démoyun sugué ro bero.