Search form

Mateo 20:26-27

26-27Endob békén fatut loo bé nan dob begome. Amuk wén i ségétéw begom méuyot waléy odoron, fatut waléy sugu-suguéy de dumo no. Atin amuk wén i ségétéw begom méuyot waléy gérotor, fatut térifantad. 28Fatut miring Begén, sani Nga i Kéilawane, non énda ménangéyu dini inok wén i do sugu-sugué ku. Yamula ménangéyu dob duniyae ni inok waléyu sugu-suguén brab inok iray guy umul guwe fégéfukas bé médoowe étéw dob de sala ro.”