Search form

Mateo 20:29

Nuwa Jesusey ruwowe gétéw langafén

29Amun ténagak Jesusey ingéde Jeriko beroy de kuyugén, wén i de médoo do ménlimud do étéw ménfuray de.