Search form

Mateo 20:3

3Amun géraraan lémowot i térésange, ménangéy man i gefee ni safad dob fadiyane. Diyo, énggito noy de étéw téménindég énda i rigoné ro.