Search form

Mateo 20:30

30Atin wén i ruwowe gétéw langafén ménsar dob doror i aguwone. Amun énggélingoo roy Jesuse témara, ménkes ro maro, “Séfu Datu Dabid, fégédawan gey!”