Search form

Mateo 20:31

31Endob i de ménlimud do étéw génlé ro maro, “Kagom selekén!” Endob taus ro so mékes toow na fo métanug maro, “Séfu Datu Dabid, fégédawan gey!”