Search form

Mateo 20:32

32Tidéw béno, téménrén i Jesuse atin ténawagén bero. Atin ménénginsa dob berowe mano, “Ati kétaya kome rigoné ku dob begome?”