Search form

Mateo 20:6

6Amun alas singko nén témégénén, ménangéy man dob fadiyane. Atin diyo énggito noy de lagéy téménindég énda i rigoné ro. Atin fénénginsaa no bero mano, ‘Sedek énda gémalbék gom bé ni térésang?’