Search form

Mateo 20:8

8Amun sémingkufén, i gefee bé safade ni bénréhén dob sarigo nuwe mano, ‘Tabarém i de géménalbék atin sukaya mo bero. Bayada mo sunguy de mantu séna gémalbék taman dob de énggétah de.’