Search form

Mateo 21

I kéahur Jesuse dob Jerusalem

1Atin méntaus i Jesuse beroy de kuyugén mangéy Jerusalem. Amun gédét ron dob Jerusalem, énggumah ro dob ingéde féndawét Betfage dob tuduke féndawét Olibo. Tidéw béno, sénugu Jesusey ruwowe gétéw bé de kuyugén métah. 2Ménbéréh dob berowe mano, “Taus gom agéw mangéy dob nan ingéd gésaréwo kom. Buluk gégumah gom diyo, gito gom i kudae féndawét ‘asno’ ménikét diyo beroy nati nuwe. Ukoh gom bero atin uwit gom bero dob Begéne. 3Atin amuk wén i ménginsa dob begome, béréh gom de makom, ‘Kailangay Kadnane bero.’ Atin i ménginsae magad tungkasé no begom.”

4I ni ménrigo inok métuman i kébéréh i sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne mano, 5“Béréh go dob de étéw bati dob Jerusalem mamo, ‘Téngténg gom, gégumah i datu gome térifantad kémuda dob natiwe asno.’ ”

6Tidéw béno, ménagéw i de ni ruwo gétéw kuyugén brab nodoro roy sugu Jesuse. 7Atin ménséfule ro nuwit roy kudae féndawét asno brab nati nuwe. Tidéw béno, namféno roy natiwe bé de kégal ro brab kéménuda i Jesuse. 8Diyo wén i de médoo do étéw ménlimud. Bénékah roy de dumo bé de kégal ro dob aguwo Jesuse. Atin i de dumo bero kéménléng ro do dau bongo brab bénékah ro dob agéwone inok fégito roy kébasana ruwe de. 9Atin i de médoo do étéw magéw ro métah bé Jesuse brab i de médoo de furay ro bé Jesuse, ménkes ro maro, “Dayéwé tom i séfu Datu Dabide! Féfiyonéy Tuluse damén i ni étéw gégumah tidéw dob Kadnane! Dayéwé tom i Tuluse!”

10Amun énggumah i Jesuse dob Jerusalem, kélogoyan i kéluhanay de étéw. Ménsébéréh ro maro, “Ati ni étéw?”

11Atin i de médoo do étéw ménodor bé Jesuse séménumbul ro maro, “Been i niy sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne féndawét Jesus tidéw Galilea.”

Dénédél Jesusey de démagang dob lawi i Tuluse

12Tidéw béno, ménangéy i Jesuse dob lawi i Tuluse. Amun ménahur, dénédélén i de étéw démagang brab do méléy-méléy diyo. Atin bénluweén i de ahayay de lémuluk kurta brab ténuwarén i de saray de émfébéléy do fégétulak do marafati. 13Atin ménbéréh dob berowe mano, “Wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I lawi guwe fédawétén lawi gonon démasal.’ Endob fénwaléy gom lawi i de ménakaw.”

14Tidéw béno, i de langafén brab de fikat ménangéy ro dob Jesuse dob lawi i Tuluse. Atin fén-adi-adi no bero. 15Endob i de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabé ménwaléy ro ménkérit amun énggito roy de ni fiyo rénigo Jesuse brab amun énggélingoo roy kéékes i de nga dob lawi i Tuluse maro, “Dayéwé tom i séfu Datu Dabide.” 16Mélaw ménbéréh i de ni odoron dob Jesuse maro, “Aw énggélingoo moy de kébéréh i de ni nga? Sedek énda fétéréné mo bero?”

Séménumbul i Jesuse mano, “Hoo, énggélingoo ku. Atin fiyo ké dayéwé ro Begén. Aw énda séna énggébasana kom i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Fédayéw i Kadnane bé de nga.’ ”

17Tidéw béno, ténagak Jesuse bero atin méntékédan dob Jerusalem mangéy dob ingéde Betania. Diyo ménbati bé no kélungonon.

18Bé géfuwéne de, bé lala ne séfule mangéy Jerusalem, ménlayaf i Jesuse. 19Atin énggito noy sébaane kayéw féndawét igos dob doror i aguwone. Mélaw fénggédéto no inok médot bé onok ne. Endob amun séménléd de, énda i énggito no onokén saliyu bé de dau no. Tidéw béno, ménbéréh dob kayéwe ni mano, “Endaén damén mégonok go!” Sonom béno ménlaay i kayéwe ni.

20I de kuyugén, amun énggito roy ni, ménggaif ro. Atin ménénginsa ro maro, “Sedek ménagad ménlaay i kayéwo no?”

21Atin séménumbul i Jesuse mano, “Béréhé ku begom i toowe, amuk tintu gom munur brab énda ruwo-ruwoy fédéw gome, gérigono kom i loowe bé rénigo guwe dob kayéwe. Atin békén saén i ni, non gébérého kom dob tudukey ni makom, ‘Angéy go dob dogote’, atin mérigo ba. 22Non amuk munur gom, gédoté kom i ati ongoté kome ké démasal gom dob Tuluse.”

23Tidéw béno, ménangéy man i Jesuse dob lawi i Tuluse, atin diyo téménoro. Atin i de odoroy de fadi brab de odoroy de Judio ménangéy ro dob Jesuse atin ménénginsa ro maro, “Ati atura muwe rémigo bé de ni? Ati ménirayane Beem kuwagib bé ni?”

24Séménumbul i Jesuse mano, “Sémuliu ménginsaan begom. Amuk sumbulo kom Begén, sumbulo ku so begom ké ati kuwagib guwe rémigo bé de ni. 25Ati séménugue bé Juane inok mautis, Tulus loo ké étéw saén?”

Atin séédél ro maro, “Amuk béréh tom ‘Tidéw dob Tuluso’, fénginsaa no betom sedek énda fénéngintoowo tom i Juane. 26Endob buluk béréhé tom, ‘Tidéw dob étéwe,’ kéluhanay de ni étéw mékérit ro betom.” Ménggilak ro bé de étéw non ménunur i de ménlimud bé Juaney ségétéwe sénarigoy Tuluse. 27Mélaw séménumbul ro dob Jesuse maro, “Enda gétiga key de.”

Atin mélaw bénréh Jesus mano, “Enda so béréhé ku dob begome ké ati kuwagib guwe rémigo bé de ni rigoné ku.”

28Tidéw béno, nuret Jesusey sébaane binuwaya mano, “Fégitung gom i fantage bé ni. Wén i ségétéwe lagéy wén i ruwo gétéw ngaén lagéy. Ménangéy dob ofoe de atin ménbéréh mano, ‘Adu, agéw go mangéy dob safade gémalbék béni.’ 29Endob i ni nga ménbéréh mano, ‘Mikau.’ Endob énda mérugayén tidéw béno, ménagéw non ménfégalin i fédéw ne. 30Atin ménangéy soy boh ne dob tuwaréye bé de ngaén. Atin ménbéréh mano, ‘Adu, angéy go galbék dob safade béleewe ni.’ Atin bang i ni nga, ‘Hoo, magéwu.’ Endob énda fo ménagéwén. 31Na, ati karang gome de, ati isuwe bé de ngaén i ménodorone bé kétayay boh ruwe?”

Séménumbul ro maro, “I ofoe de.”

Atin bang Jesuse man, “Hoo, atin béréhé ku begom i toowe, i de ménsala étéw loo bé de lémiful do kémubra buwis brab de sundal géahur dob kéféguléw i Tuluse géétah na begom. 32Non i Juan Bautistawe ménangéy dob begome fégétiga no begom i métintuwe aguwon, éndob énda ménunur gom de. Endob i de lémiful kémubra buwis brab de sundal énggésénule ro ménunur ro de. Atin fiyon fo ké énggito gom i kégésénule ruwe, énda fo gésénule gom taloo no munur gom de.”

I binuwayae fantag bé de tete témalima

33Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Fégélingo gom nay ni ségiyo binuwaya. Wén i ségétéwe étéw wén i safadén nohoko no do ubas. Atin fénlangkatén i lémiwéte de, atin kénalutén i fédongo nuwe bé fégékérése bé de onokén. Atin réménigo so tambala. Tidéw béno, féntalimaén bé de ségiyo étéw. Tidéw béno, ménagéw mangéy dob mérayue ingéd. 34Amun énggumah i gaiy kékétéwe de, sénuguén i de sugu-sugué no inok doté roy kaane de baad bé de onokén. 35Endob i de témalima bé safade, génamak roy de ni sugu-suguén. Atin lénubag roy ségétéwe de, atin fénléhu roy ségétéwe de, atin nibéro ro batéw i gétéléwe de taman ménléhu. 36Tidéw béno, i gefee bé safade ni, sénuguén man i de ségiyo do sugu-sugué no éndob mas na médoo. Endob i de témalima bé safade, ségiléw soy rénigo ruwe dob berowe. 37Tidéw béno, i gefee bé safade ni, sénuguén i tintuwe ngaén non fénggitungén mano, ‘Fégadata roy nga guwe.’ 38Endob amun énggitoy de témalima bé safad ne, ménsébéréh-béréh ro maro, ‘Been i niy nga i gefee bé ni safad. Féléhué tom inok gékatom i ni safad.’ 39Mélaw génamak ro, atin fénsut ro dob liyuy safade. Tidéw béno, fénléhu ro.”

40Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Amuk gégumah i gefee bé safade ni, ati rigoné nuwe dob de téménalima bé safad ne?”

41Séménumbul ro maro, “Angéyé no féléhuén i de ni tete étéw. Tidéw béno, irayén man dob ségiyowe témalima inok iray ro dey kaane baad bé de nohok ké gégumah i kékétéwe de.”

42Atin ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “Aw énda séna énggébasana kom i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I batéwe nikaay de réménigo bé lawie, been i ménwaléye toow na fo balilaga fiyo batéw. I ni rénigoy Kadnane ula-ula, atin mégaif tom de.’ ”

43Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Mélaw béréhé ku begom i Tuluse éndaén sarigé noy safad ne dob begome. Yamula sarigé no dob de ségiyo étéw rigoné roy kétaya nuwe. I atag i ni, éndaén féguléwoy Tuluse begom. Yamula féguléwo noy de ségiyo étéw munur dob Beene. 44Atin atiy mélawue dob nan batéw toow fo mébinasa. Brab buluk i batéwe ni mélawu dob de étéw, rénahé no bero maak bubuk sébuwan.”

45I de odoroy de fadi brab de Fariseo, énggélingoo roy de ni binuwaya nuret Jesuse. Atin gétiga ro beroy bénrého nuwe fantag bé de ni. 46Mélaw ténlama ro kénéfo i Jesuse, éndob énda gagané ro de non ménggilak ro bé de médoo do ménlimud do étéw diyo. Non i de ni étéw kénarang roy Jesuse ségétéw sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.