Search form

Mateo 21:11

11Atin i de médoo do étéw ménodor bé Jesuse séménumbul ro maro, “Been i niy sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne féndawét Jesus tidéw Galilea.”