Search form

Mateo 21:12

Dénédél Jesusey de démagang dob lawi i Tuluse

12Tidéw béno, ménangéy i Jesuse dob lawi i Tuluse. Amun ménahur, dénédélén i de étéw démagang brab do méléy-méléy diyo. Atin bénluweén i de ahayay de lémuluk kurta brab ténuwarén i de saray de émfébéléy do fégétulak do marafati.