Search form

Mateo 21:13

13Atin ménbéréh dob berowe mano, “Wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I lawi guwe fédawétén lawi gonon démasal.’ Endob fénwaléy gom lawi i de ménakaw.”