Search form

Mateo 21:16

16Mélaw ménbéréh i de ni odoron dob Jesuse maro, “Aw énggélingoo moy de kébéréh i de ni nga? Sedek énda fétéréné mo bero?”

Séménumbul i Jesuse mano, “Hoo, énggélingoo ku. Atin fiyo ké dayéwé ro Begén. Aw énda séna énggébasana kom i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Fédayéw i Kadnane bé de nga.’ ”