Search form

Mateo 21:19

19Atin énggito noy sébaane kayéw féndawét igos dob doror i aguwone. Mélaw fénggédéto no inok médot bé onok ne. Endob amun séménléd de, énda i énggito no onokén saliyu bé de dau no. Tidéw béno, ménbéréh dob kayéwe ni mano, “Endaén damén mégonok go!” Sonom béno ménlaay i kayéwe ni.