Search form

Mateo 21:2

2Ménbéréh dob berowe mano, “Taus gom agéw mangéy dob nan ingéd gésaréwo kom. Buluk gégumah gom diyo, gito gom i kudae féndawét ‘asno’ ménikét diyo beroy nati nuwe. Ukoh gom bero atin uwit gom bero dob Begéne.