Search form

Mateo 21:24

24Séménumbul i Jesuse mano, “Sémuliu ménginsaan begom. Amuk sumbulo kom Begén, sumbulo ku so begom ké ati kuwagib guwe rémigo bé de ni.