Search form

Mateo 21:25

25Ati séménugue bé Juane inok mautis, Tulus loo ké étéw saén?”

Atin séédél ro maro, “Amuk béréh tom ‘Tidéw dob Tuluso’, fénginsaa no betom sedek énda fénéngintoowo tom i Juane.