Search form

Mateo 21:28

28Tidéw béno, nuret Jesusey sébaane binuwaya mano, “Fégitung gom i fantage bé ni. Wén i ségétéwe lagéy wén i ruwo gétéw ngaén lagéy. Ménangéy dob ofoe de atin ménbéréh mano, ‘Adu, agéw go mangéy dob safade gémalbék béni.’