Search form

Mateo 21:30

30Atin ménangéy soy boh ne dob tuwaréye bé de ngaén. Atin ménbéréh mano, ‘Adu, angéy go galbék dob safade béleewe ni.’ Atin bang i ni nga, ‘Hoo, magéwu.’ Endob énda fo ménagéwén.