Search form

Mateo 21:31

31Na, ati karang gome de, ati isuwe bé de ngaén i ménodorone bé kétayay boh ruwe?”

Séménumbul ro maro, “I ofoe de.”

Atin bang Jesuse man, “Hoo, atin béréhé ku begom i toowe, i de ménsala étéw loo bé de lémiful do kémubra buwis brab de sundal géahur dob kéféguléw i Tuluse géétah na begom.