Search form

Mateo 21:32

32Non i Juan Bautistawe ménangéy dob begome fégétiga no begom i métintuwe aguwon, éndob énda ménunur gom de. Endob i de lémiful kémubra buwis brab de sundal énggésénule ro ménunur ro de. Atin fiyon fo ké énggito gom i kégésénule ruwe, énda fo gésénule gom taloo no munur gom de.”