Search form

Mateo 21:33

I binuwayae fantag bé de tete témalima

33Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Fégélingo gom nay ni ségiyo binuwaya. Wén i ségétéwe étéw wén i safadén nohoko no do ubas. Atin fénlangkatén i lémiwéte de, atin kénalutén i fédongo nuwe bé fégékérése bé de onokén. Atin réménigo so tambala. Tidéw béno, féntalimaén bé de ségiyo étéw. Tidéw béno, ménagéw mangéy dob mérayue ingéd.