Search form

Mateo 21:35

35Endob i de témalima bé safade, génamak roy de ni sugu-suguén. Atin lénubag roy ségétéwe de, atin fénléhu roy ségétéwe de, atin nibéro ro batéw i gétéléwe de taman ménléhu.