Search form

Mateo 21:41

41Séménumbul ro maro, “Angéyé no féléhuén i de ni tete étéw. Tidéw béno, irayén man dob ségiyowe témalima inok iray ro dey kaane baad bé de nohok ké gégumah i kékétéwe de.”