Search form

Mateo 21:42

42Atin ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “Aw énda séna énggébasana kom i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I batéwe nikaay de réménigo bé lawie, been i ménwaléye toow na fo balilaga fiyo batéw. I ni rénigoy Kadnane ula-ula, atin mégaif tom de.’ ”