Search form

Mateo 21:44

44Atin atiy mélawue dob nan batéw toow fo mébinasa. Brab buluk i batéwe ni mélawu dob de étéw, rénahé no bero maak bubuk sébuwan.”