Search form

Mateo 21:7

7Atin ménséfule ro nuwit roy kudae féndawét asno brab nati nuwe. Tidéw béno, namféno roy natiwe bé de kégal ro brab kéménuda i Jesuse.