Search form

Mateo 21:8

8Diyo wén i de médoo do étéw ménlimud. Bénékah roy de dumo bé de kégal ro dob aguwo Jesuse. Atin i de dumo bero kéménléng ro do dau bongo brab bénékah ro dob agéwone inok fégito roy kébasana ruwe de.